รายนามคณะกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะกรรมาธิการ
รูปนายเจตน์ ศิรธรานนท์
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปนายธำรง ทัศนาญชลี
นายธำรง ทัศนาญชลี
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่หนึ่ง
รูปศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์ กมลรัตนกุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์ กมลรัตนกุล
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สอง
รูปศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์   ลีวิโรจน์
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สาม
รูปพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปดร. ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
ดร. ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปนายมหรรณพ เดชวิทักษ์
นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปพลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปนายสมพล พันธุ์มณี
นายสมพล พันธุ์มณี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปพลเอก โปฎก บุนนาค
พลเอก โปฎก บุนนาค
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปพลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปพลเอก วินัย สร้างสุขดี
พลเอก วินัย สร้างสุขดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปศาสตราจารย์ ยง ภู่วรวรรณ
ศาสตราจารย์ ยง ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปศาสตราจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
ศาสตราจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปนางศิริพรรณ  วงศ์วานิช
นางศิริพรรณ วงศ์วานิช
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รูปนายแพทย์ นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
นายแพทย์ นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
กรรมาธิการวิสามัญ
รูปนายแพทย์ วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
นายแพทย์ วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
กรรมาธิการวิสามัญ
รูปนายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
กรรมาธิการวิสามัญ
รูปพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
กรรมาธิการวิสามัญ
รูปศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
กรรมาธิการวิสามัญ
รูปรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมาธิการวิสามัญ
รูปนายประเสริฐ  สีเลิศ
นายประเสริฐ สีเลิศ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เอกสารประกอบการพิจารณา
ร่าง พระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....


รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557
 
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัิต
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00009401

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน