คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน 2. พิจารณาศึกษา ติดตาม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและตรวจสอบวิธีการทำงานของสื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของสื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีหลักประกันในการใช้เสรีภาพ โดยมีการกำกับดูแลภายในองค์กรสื่อสารมวลชนด้วยกันเองอย่างเหมาะสม 3. พิจารณาศึกษาและเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 4. จัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษา และข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางคมขำ ฉัตราคม
นางคมขำ ฉัตราคม
อนุกรรมาธิการ
รูปพันเอกหญิง ดัชนี ทองศิริ
พันเอกหญิง ดัชนี ทองศิริ
อนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวณัฐวรรณ สาสิงห์
นางสาวณัฐวรรณ สาสิงห์
อนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวปิยสุดา จันทรสุข
นางสาวปิยสุดา จันทรสุข
อนุกรรมาธิการ
รูปพลอากาศเอก พัฒนพล กานตรัตน
พลอากาศเอก พัฒนพล กานตรัตน
อนุกรรมาธิการ
รูปนางสรวงมณฑ์  สิทธิสมาน
นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
อนุกรรมาธิการ
รูปนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์
นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์
อนุกรรมาธิการ
รูปนางสาวปวีณา กุวานนท์
นางสาวปวีณา กุวานนท์
อนุกรรมาธิการ
รูปนาง วิชชพร เทียบจัตุรัส
นาง วิชชพร เทียบจัตุรัส
อนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสมชาย แสวงการ
นายสมชาย แสวงการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพันตำรวจเอกสุนทร อรุณนารา
พันตำรวจเอกสุนทร อรุณนารา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลเอก  อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
พลเอก อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายศักดิ์ชัย ดีละม้าย
นายศักดิ์ชัย ดีละม้าย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
24/2561 (05/09/2561) 5 กันยายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
92/2561 (22/2561) (08/08/2561) 8 สิงหาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
91/2561 (21/2561) (01/08/2561) 1 สิงหาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
งดประชุม (16/07/2561) 16 กรกฎาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
89/2561 (19/2561) (02/07/2561) 2 กรกฎาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
(18/06/2561) 18 มิถุนายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
88/2561 (18/2561) (11/06/2561) 11 มิถุนายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
87/2561 (17/2561) (04/06/2561) 4 มิถุนายน 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
86/2561 (16/2561) (28/05/2561) 28 พฤษภาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
85/2561 (15/2561) (21/05/2561) 21 พฤษภาคม 2561 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 100 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10