/pictures/comm/1555/billstatus.pdf/pictures/comm/1555/billstatus.pdf
บทความ


ประธานคณะกรรมาธิการ
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


 

 
ลิงก์ที่น่าสนใจ

- ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ