โครงการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ครั้งที่ 6

เรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน

วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 12.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ผู้แทนรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง/สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้ัน เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากผลการสัมมนามีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ


ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 15:14:34 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 14:03:00 มีการเปิดอ่าน 1300 ครั้ง Share