การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

โครงการสัมมนานำเสนอร่างรายงานการวิจัย

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และเพื่อให้ผู้วิจัยได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาไปดำเนินการเพื่อให้งานวิจัยเกิดความสมบูรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป


ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 13:47:09 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 13:48:35 มีการเปิดอ่าน 1074 ครั้ง Share