พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตMOU


ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 16:19:27 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 09:06:34 มีการเปิดอ่าน 713 ครั้ง Share