สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือนัดประชุม  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือนัดประชุม   ระเบียบวาระ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ (กำหนดระเบียบวาระใหม่)
วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือนัดประชุม   ระเบียบวาระ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือนัดประชุม   ระเบียบวาระ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เพิ่มเติม
วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือนัดประชุม   ระเบียบวาระ 

ภาพ-ข่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพ-ข่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมด

ข่าวสารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ
จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
06278890ปฏิทินกิจกรรม

ข้อมูลการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลการประชุมวุฒิสภา

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา เชื่อมโยงไปยังระบบอินทราเน็ต เชื่อมโยงไปยังระบบเว็บเมล์ เชื่อมโยงไปยังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา
เชื่อมโยงไปยังคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เชื่อมโยงไปยังแบบแสดงความประสงค์การศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชื่อมโยงไปยังพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ เชื่อมโยงไปยังชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของวุฒิสภา เชื่อมโยงไปยัง facebook สภานิติบัญญัติแห่งชาติ border=เชื่อมโยงไปยัง ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต border= เชื่อมโยงไปยัง ผู้นำนักประชาธิปไตยฯ border=