บทบาทอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
จำแนกได้ ๖ ประการ ดังนี้

๑. กลั่นกรองกฎหมาย
๒. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ
๔. พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
๕. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
๖. อำนาจหน้าที่อื่น ๆ

มีการเปิดอ่าน 35860 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ