โครงการยกย่องเด็กผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และสังคม รางวัล “เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ”
โครงการ : แบบเสนอประวัติและผลงาน : ประกาศผล
มีการเปิดอ่าน 1010 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ