สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙ - ๕๑/๒๕๕๙

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

 

มีการเปิดอ่าน 1222 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ