ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย

รายละเอียด
มีการเปิดอ่าน 1054 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ