เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “เธอ”

           ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “เธอ” โดยรางวัล ประกอบด้วย โล่และใบประกาศเกียรติคุณจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๓ รางวัล พร้อมเงินรางวัล ดังนี้
           รางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท
           รางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล  ๓๐,๐๐๐ บาท
           รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์ 
           ๑ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าหมายที่ ๕ (SDG-5) เรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคและเสริมสร้างพลังสตรี
           ๒ เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพของสตรี
           ๓ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือกันทั้งภาคสังคมและภาครัฐเพื่อปกป้อง
การกระทำด้วยความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ระยะเวลาการประกวด
           ๑ ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
           ๒ เปิดตัวโครงการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการจัดทำผลงานเข้าประกวด โดยผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลง “เธอ” และผู้กำกับที่คณะกรรมการโครงการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ” เชิญมาเพื่อให้ผู้เข้าประกวดทราบและเข้าใจถึงหลักการและวัตถุประสงค์
ของการจัดทำมิวสิควิดีโอ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑ 
           ๓ ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
           ๔ คัดเลือกผู้ชนะการประกวด โดยคณะกรรมการโครงการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ”  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
           ๕ ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑ 

รายละเอียดโครงการ  เนื้อร้อง  ทำนองเพลง “เธอ”      มีการเปิดอ่าน 3389 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ