ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๘๐/๒๕๕๙ (สมัย)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ