ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ (สมัย)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ