ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐ (สมัย)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ