ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ (สมัย)
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ