ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๑ (สมัย)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ