ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ (สมัย)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ