แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคำชมเชยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ click...


คำจำกัดความ

  • "ข้อร้องเรียน" หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  • "ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น" หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  • "คำชมเชย" หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประสงค์จะชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  • "ผู้รับบริการ" หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และประชาชนที่ติดต่อประสานงานหรือใช้บริการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  • "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมายถึง องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สื่อมวลชน และประชาชน

  • "คณะทำงาน" หมายถึง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๓ (การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

 

ช่องทางการติดต่อ

  1. ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  2. Call Center วุฒิสภา (โทรศัพท์หมายเลข 1102)

  3. Internet ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เว็บบอร์ดร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น)

  4. บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • แผนภาพแสดงกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น

(ดูภาพใหญ่ คลิ๊กที่รูป)

 

 

  • แผนภาพแสดงกระบวนการการจัดการคำชมเชย

(ดูภาพใหญ่ คลิ๊กที่รูป)

ปฏิทินกิจกรรมเว็บไซต์ PMQA

ลิงค์ที่น่าสนใจ