เอกสารคณะกรรมาธิการ

ภาพประกอบ ผลการพิจารณาการยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร

ผลการพิจารณาการยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร

ผลการพิจารณาการยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร

ภาพประกอบ รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานการพิจารณาศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพประกอบ รายงานการพิจารณาศึกษา ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการพิจารณาศึกษา ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการพิจารณาศึกษา ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพประกอบ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ปัญหาและข้อเสนอแนะ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ปัญหาและข้อเสนอแนะ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ภาพประกอบ การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน

การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน

การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน

ภาพประกอบ การพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตราการผ่านแดน-ถ่ายลำของประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสินค้า

การพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตราการผ่านแดน-ถ่ายลำของประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสินค้า

การพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตราการผ่านแดน-ถ่ายลำของประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสินค้า

ภาพประกอบ รายงานการศึกษาดูงานปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

รายงานการศึกษาดูงานปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

รายงานการศึกษาดูงานปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย
หน้าหลัก

การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00060904