สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ข้อมูลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเมืองและความมั่นคง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. บทบาทของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในประชาคมอาเซียน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เอกสารประกอบ

  ข้อมูลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  ข้อมูลรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 14:44:14 มีการเปิดอ่าน 1169 ครั้ง

หน้าหลัก

การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00060904